Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1. Inzicht Praktijk Blauwe Hand is een onderneming die is opgericht door Merel Maier en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer: 67776272

1.2. Onder Opdrachtgever wordt verstaan een ieder die van de diensten van Inzicht Praktijk Blauwe Hand gebruik wenst te maken of maakt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit. In deze algemene voorwaarden wordt met de Opdrachtgever ook wel de cliënt en/of ouders, verzorgers, leerkrachten, begeleiders of klant bedoeld. Voor de leesbaarheid is gekozen voor één begrip. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Opdrachtgever en zijn directie.

1.3. De Opdrachtgever heeft deze voorwaarden van toepassing verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Eventuele afwijking op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen zijn met Inzicht Praktijk Blauwe Hand.

1.4. Inzicht Praktijk Blauwe Hand behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen/te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Inzicht Praktijk Blauwe Hand.

1.5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2 Prijzen en aanbiedingen

2.1. Alle prijzen en aanbiedingen van Inzicht Praktijk Blauwe Hand zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2.2. Prijzen zijn gebaseerd op de bij Inzicht Praktijk Blauwe Hand beschikbare informatie en zijn incl. BTW (21%).

2.3. Inzicht Praktijk Blauwe Hand kan niet aan zijn prijzen of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of schrijffout bevat.

2.5.   Wetswijzigingen die van invloed zijn op de kosten van de dienstverlening kunnen per direct worden doorgevoerd. De Opdrachtgever wordt ook van deze wijziging op de hoogte gesteld.

Artikel 3 Overeenkomst en locatie voorwaarden

3.1. Onder overeenkomst wordt verstaan een overeenkomst tussen de Opdrachtgever of een vertegenwoordiger van de Opdrachtgever enerzijds en Inzicht Praktijk Blauwe Hand anderzijds.

3.2.  Inzicht Praktijk Blauwe Hand biedt dienstverlening op locatie in Tilburg of de thuissituatie tenzij anders overeengekomen. Overeenkomsten voor op afstand zullen als dusdanig worden uitgevoerd.

3.3.   Wanneer Inzicht Praktijk Blauwe Hand in het kader van de opdracht werkzaamheden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

3.4.   Inzicht Praktijk Blauwe Hand is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.5.  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. De daarbij behorende (aangepaste) voorwaarden en eventuele prijswijzigingen worden dan ook besproken.

3.7.  Reizen buiten Tilburg ten behoeve van de Opdrachtgever worden volledig vergoed door de Opdrachtgever. De OV-kosten van huisadres naar bestemming geldt hierbij als richtlijn.

3.9.    Inzicht Praktijk Blauwe Hand behoudt het recht af te zien van het aangaan een overeenkomst met de Opdrachtgever.

Artikel 4 Dienstverlening en vertrouwelijkheid

4.1. Inzicht Praktijk Blauwe Hand zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2. Uitgangspunt van de dienstverlening is dat Inzicht Praktijk Blauwe Hand handelt uit integriteit en het belang van de Opdrachtgever centraal zet.

4.3. Ongeacht de dienstverlening van Inzicht Praktijk Blauwe Hand aan de Opdrachtgever, de (pedagogische) verantwoordelijkheid ligt te allen tijde bij de Opdrachtgever of een vertegenwoordiger van de Opdrachtgever.

4.4. Inzicht Praktijk Blauwe Hand streeft er naar om in de dienstverlening zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande methodieken. Daarnaast houdt Inzicht Praktijk Blauwe Hand zich op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen het werkveld. Desondanks geeft Inzicht Praktijk Blauwe Hand vanwege de aard van de dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de Opdrachtgever geen garantie voor succes of vooruitzichten op verbetering. De Opdrachtgever is grotendeels zelf van invloed of en hoe snel er verandering plaatsvindt. Deze invloed is mede afhankelijk van motivatie, toewijding, competenties en omstandigheden.

4.5. Bij minderjarigen dient altijd een of beide ouders akkoord te geven.

4.6. Indien een Opdrachtgever niet tevreden is over een door Inzicht Praktijk Blauwe Hand geleverde dienst, dan dient de Opdrachtgever binnen 8 dagen na de geleverde dienst schriftelijk aan Inzicht Praktijk Blauwe Hand te melden. Er kan dan overleg plaats vinden tussen Inzicht Praktijk Blauwe Hand en de Opdrachtgever hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan worden dat de Opdrachtgever tevredengesteld wordt.

4.7. Voor het verlenen van verantwoorde diensten heeft Inzicht Praktijk Blauwe Hand persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van de Opdrachtgever. Inzicht Praktijk Blauwe Hand registreert en beheert deze gegevens zorgvuldig.

4.8. Inzicht Praktijk Blauwe Hand doet aan de norm van wettelijke dossiervorming. De Opdrachtgever heeft altijd recht op inzage in de persoonlijke gegevens en persoonlijk dossier. De persoonlijke gegevens en persoonlijk dossier zijn uitsluitend ter inzage van Inzicht Praktijk Blauwe Hand, de cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordigers.

4.9. Inzicht Praktijk Blauwe Hand is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Opdrachtgever aan derden, voor zover derden niet betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht.

4.10. Na beëindiging van de dienstverlening worden de gegevens van de Opdrachtgever minimaal 2 jaar bewaard. Daarna worden deze zorgvuldig door Inzicht Praktijk Blauwe Hand vernietigd.

4.11. De Opdrachtgever vrijwaart Inzicht Praktijk Blauwe Hand voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Inzicht Praktijk Blauwe Hand toerekenbaar is. Indien Inzicht Praktijk Blauwe Hand uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Inzicht Praktijk Blauwe Hand zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Inzicht Praktijk Blauwe Hand, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Inzicht Praktijk Blauwe Hand en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 5  Afzeggen 

5.1.  Individuele bijeenkomsten kunnen tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst.

5.2. Bij niet tijdige afzegging van een geplande afspraak worden de kosten van de overeengekomen tijd bij de Opdrachtgever in rekening gebracht. Daarbij geldt de regel dat de afspraken die tussen de 48 uur en 24 uur voor de geplande afspraak worden afgezegd voor 50% in rekening gebracht worden en afspraken die korter dan 24 uur voor de geplande afspraak worden afgezegd, 100% in rekening worden gebracht.

5.3.  Bij ziekte, vakantie of afwezigheid van Inzicht Praktijk Blauwe Hand, wordt indien mogelijk de sessie naar een andere datum en tijd verplaatst.

5.4. Inzicht Praktijk Blauwe Hand neemt kort na het vervallen van de afspraak door noodsituaties of overmacht, contact op met de Opdrachtgever voor het plannen van een nieuwe afspraak.

Artikel 6 Betaling 

6.1. Inzicht Praktijk Blauwe Hand is BTW-plichtig en past op alle diensten 21% BTW toe.

6.2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Inzicht Praktijk Blauwe Hand aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

6.3. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk binnen 14 dagen heeft betaald, kan Inzicht Praktijk Blauwe Hand besluiten verder geplande afspraken te staken of op te schorten.

6.4. Indien de Opdrachtgever in financiële moeilijkheden verkeert kan in overleg met Inzicht Praktijk Blauwe Hand een andere regeling getroffen worden.

6.5. Bijenwastekeningen worden pas verstuurd nadat de betaling is ontvangen. Dienstverlening op afstand (bv. schriftelijk advies of intuïtieve afstemming) wordt pas na betaling, ingepland.

6.6. Persoonlijke bijenwastekeningen worden gemaakt m.b.v. de gegeven informatie. Een termijn van 2-3 weken wordt als redelijk beschouwd. Ik doe mijn best om die z.s.m. in behandeling te nemen. Uitgezonderd vakantieperiode van Inzicht Praktijk Blauwe Hand.

6.7. Elke bijenwastekening is uniek. De tekening is voor diegene die het eerst bestelt. Bestellingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Artikel 7  Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

7.1. Indien de Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de gewerkte uren die werden verricht in rekening worden gebracht.

7.2. Inzicht Praktijk Blauwe Hand is gerechtigd met onmiddellijke ingang de dienstverlening op te schorten of te beëindigen, indien ter beoordeling van Inzicht Praktijk Blauwe Hand:

– De Opdrachtgever in gebreke blijft de verschuldigde bedragen aan Inzicht Praktijk Blauwe Hand te voldoen.

– De Opdrachtgever (of zijn huisgenoten en/of gasten) zich schuldig maakt aan discriminatie, excessief alcoholgebruik en/of drugsgebruik, (dreigen met) geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren of (seksuele) intimidatie.

– Er sprake is van een dermate slechte hygiënische situatie dat van Inzicht Praktijk Blauwe Hand redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat Inzicht Praktijk Blauwe Hand dat accepteert.

7.3. Inzicht Praktijk Blauwe Hand heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, opdracht of begeleidingstraject tijdig (minimaal 1 week voor aanvang) te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan de opdrachtnemer betaalde bedrag.

7.4. Indien Inzicht Praktijk Blauwe Hand tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1. Voor zowel de informatie-uitwisseling als de dienstverlening wordt door Inzicht Praktijk Blauwe Hand verondersteld dat de Opdrachtgever gemotiveerd is en affiniteit heeft met de visie, uitgangspunten en werkwijze van Inzicht Praktijk Blauwe Hand. Van de Opdrachtgever wordt verwacht dat eventuele twijfels vooraf aan Inzicht Praktijk Blauwe Hand gemeld worden en ook twijfels die ontstaan tijdens de contacten, direct meldt.

8.2. Inzicht Praktijk Blauwe Hand streeft naar optimale en kwalitatieve dienstverlening aan de Opdrachtgever, binnen de kaders van Inzicht Praktijk Blauwe Hand. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het ondergaan van de behandeling en het verstrekken van juiste en volledige informatie.

8.3.  Indien Inzicht Praktijk Blauwe Hand aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld en de afspraken zoals overeengekomen met het CAT (Collectief Alternatief Therapeuten).

8.4.  Inzicht Praktijk Blauwe Hand is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Inzicht Praktijk Blauwe Hand is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

8.5.  Inzicht Praktijk Blauwe Hand is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Inzicht Praktijk Blauwe Hand aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de Inzicht Praktijk Blauwe Hand.

8.6.   Inzicht Praktijk Blauwe Hand is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 9  Eigendomsvoorbehoud

9.1. Het door in het kader van de overeenkomst Inzicht Praktijk Blauwe Hand geleverde blijft eigendom van Inzicht Praktijk Blauwe Hand.

9.2. Inzicht Praktijk Blauwe Hand behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Inzicht Praktijk Blauwe Hand heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10 Toepasselijk recht, klachten en geschillen 

12.1. Inzicht Praktijk Blauwe Hand geleverde dienst, dan dient de Opdrachtgever binnen 8 dagen na de geleverde dienst schriftelijk aan Inzicht Praktijk Blauwe Hand te melden. Er kan dan overleg plaats vinden tussen Inzicht Praktijk Blauwe Hand en de Opdrachtgever hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan worden dat de Opdrachtgever tevredengesteld wordt.

12.2. Er is sprake van een geschil op het moment zodra een van de partijen schriftelijk verklaard dat, dat het geval is.

12.3. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Inzicht Praktijk Blauwe Hand partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

12.4. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11 Vindplaats en wijziging voorwaarden

13.1 Deze voorwaarden zijn beschikbaar op www.praktijkblauwehand.nl

13.2. Deze voorwaarden worden kosteloos op aanvraag verstrekt. Voor verdere uitleg van deze algemene voorwaarden kunt u altijd terecht bij Inzicht Praktijk Blauwe Hand.

13.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Inzicht Praktijk Blauwe Hand.

13.4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.